Algemene voorwaarden

1. Begripsomschrijvingen

1.1. In deze Communicatie voor Kerken Algemene Voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Diensten
Alle door of namens Communicatie voor Kerken op enige wijze ter beschikking gestelde/te stellen diensten en/of verrichtte/te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen SaaS Diensten en Overige Diensten;

Klant, Opdrachtgever
Iedere natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon, met wie Communicatie voor Kerken een rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan;

Leverancier
Iedere licentiegever, onderaannemer en/of andersoortige leverancier van Communicatie voor Kerken;

Overeenkomst
Iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding tussen Partijen ter zake de levering van Diensten en aanverwante onderwerpen;

Overige Diensten
Alle door en/of namens Communicatie voor Kerken aan Klant te leveren diensten van welke aard dan ook, niet zijnde SaaS Diensten;

Partijen, respectievelijk Partij
Klant en/of Communicatie voor Kerken;

SaaS Diensten
Alle door of namens Communicatie voor Kerken via het internet aan Klant ter beschikking te stellen c.q. te leveren Software-as-a-Service (SaaS) diensten- en gerelateerde diensten (waaronder maar niet beperkt tot de Communicatie voor Kerken Kerksite™);

Communicatie voor Kerken
Communicatie voor Kerken (CvK) cq. Kerkhaan, cq. JonathanOntwerpt, een eenmanszaak, kantoorhoudende te Nunspeet (Kamer van Koophandel onder nummer: 68153570), dan wel een andere rechtspersoon die enigerlei rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan met Klant en deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard op die rechtsverhouding;

Vergoeding
De door Klant aan Communicatie voor Kerken verschuldigde vergoeding(en) als tegenprestatie uit hoofde van de Overeenkomst c.q. zoals beschreven in deze algemene voorwaarden;

Werkdag
Een kalenderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, behoudens weekeinden alsmede de in Nederland geldende, officieel erkende feestdagen;

 

2. Algemene voorwaarden, Totstandkoming en Duur Overeenkomst

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten. Partijen verklaren en erkennen uitdrukkelijk dat op die Overeenkomst geen andere algemene inkoop-, levering- of andere voorwaarden van toepassing zijn dan deze Algemene Voorwaarden. Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken met voorafgaande expliciete toestemming van Communicatie voor Kerken en schriftelijke overeenstemming daarover tussen Partijen.

2.2. De Overeenkomst tussen Klant en Communicatie voor Kerken komt tot stand door middel van het online aanmelden via een webformulier op de website van Communicatie voor Kerken en wanneer de Klant op de button ‘Bestellen’ en op de button ‘ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden’ heeft geklikt.

2.3. De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan en heeft een initiële duur van één (1) maand (‘Initiële Duur’), te rekenen vanaf de leveringsdatum van de betreffende Diensten. Vervolgens wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) maand, tenzij de Overeenkomst bij met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand wordt opgezegd door een Partij.

 

3. Diensten

3.1. Na het tot stand komen van de Overeenkomst vangt Communicatie voor Kerken aan met de levering van de Diensten. Met het tot stand komen van de Overeenkomst bevestigt Klant (i) de juistheid van de daarin vermelde gegevens alsmede (ii) zijn correcte nakoming van de Overeenkomst.

3.2. Communicatie voor Kerken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het opgeleverde werk nadat Klant het concept/voorbeeld goedgekeurd heeft. Dit geldt onder meer voor, doch niet uitgezonderd tot, door Communicatie voor Kerken online gezette websites en via Communicatie voor Kerken gedrukte ontwerpen. Wanneer klant akkoord geeft, is het door Communicatie voor Kerken gerealiseerde product akkoord zoals het op dat moment is. Het gebruik door Klant van de Diensten en de (directe en indirecte) consequenties ter zake zijn voor rekening en risico van Klant.

3.3. Communicatie voor Kerken is na aankondiging daarvan gerechtigd de (toegang tot de) Diensten te wijzigen, vervangen, op te schorten c.q. te blokkeren, onder meer voor, doch niet uitgezonderd tot, geplande (onderhoud- en gerelateerde) ‘down-time’ van de SaaS Diensten. De verplichting tot betaling van de Vergoeding door Klant blijft onverkort van toepassing.

3.4. In geval van een storing van de SaaS Diensten kan Klant gedurende Werkdagen contact opnemen met de supportdesk van Communicatie voor Kerken. Klant is geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik van support, mits deze geschied op basis van ‘fair use’.

3.5. Wanneer Communicatie voor Kerken voor Klant een website bouwt, behoudt Communicatie voor Kerken zich het recht voor om onderaan de voor Klant gebouwde website het logo van Communicatie voor Kerken (Kerkhaan of JonathanOntwerpt) te plaatsen, vergezeld van de tekst “Websites voor kerken”, “Websites voor christelijke organisaties” of “Website gerealiseerd door”.

3.6. Wanneer Communicatie voor Kerken voor klant ook de e-mail beheert, kan het vanwege technische beperkingen bij derde partijen voorkomen dat Communicatie voor Kerken voor klant geen forwarder kan aanmaken of instellen. Ter informatie: een forwarder stuurt mail die op een bepaald e-mailadres binnenkomt, door naar een ander e-mailadres.

3.7. Wanneer Klant ervoor kiest om haar domeinnaam en e-mail niet onder te brengen bij Communicatie voor Kerken, maar deze zelf of via een derde partij te (laten) beheren, is Klant zelf verantwoordelijk voor de configuratie van de domeininstellingen en het functioneren van de e-mail. Wanneer klant haar domeinnaam en e-mail niet onderbrengt bij Communicatie voor Kerken, is Communicatie voor Kerken met betrekking tot de domeinnaam en e-mailadressen in kwestie op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het tegengaan van spam, het koppelen van de e-mail aan de apparaten van Klant, het zorgdragen voor een correcte aflevering van e-mails of overige zaken die logischerwijs onder de verantwoordelijkheid vallen van de partij die de domeinnaam en e-mailadres(sen) in kwestie beheert.

3.8. De Overige Diensten worden niet geleverd op, en gelden niet voor: (i) SaaS Diensten die op enigerlei wijze onklaar gemaakt zijn, of afgesloten zijn van internetverbindingen, (iii) of andere gevallen zoals in deze Algemene Voorwaarden beschreven, waaronder mede begrepen doch niet uitgezonderd tot (gebruiks)fouten, invloeden van buitenaf, molest, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van of namens Klant of van andere niet aan Communicatie voor Kerken toe te rekenen oorzaken.

 

4. Vergoeding & Betaling

4.1. Klant is periodiek een Vergoeding verschuldigd volgens de daarvoor door Communicatie voor Kerken vastgestelde en bekendgemaakte tarieven welke zijn uitgedrukt in Euro (EUR), tenzij anders is overeengekomen. Alle tarieven en Vergoedingen zijn exclusief belastingen (zoals BTW) en overige ingevolge de wet verschuldigde heffingen, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

4.2. Facturen van Communicatie voor Kerken zijn per direct opeisbaar en zullen behoudens schriftelijke afspraken tussen Partijen door middel van automatische incasso, overschrijven, creditcard of overige betalingsvoorwaarden, uiterlijk binnen dertig (30) dagen na factuurdatum integraal door Klant worden betaald. Betaling geschiedt zonder enige verrekening, korting en/of opschorting.

4.3. Communicatie voor Kerken is gerechtigd de geldende Vergoedingen, tarieven en prijzen eenmaal per contractjaar binnen redelijke grenzen aan te passen, gelijk aan het indexcijfer voor CAO- lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) categorie Particuliere bedrijven, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Communicatie voor Kerken zal Klant hierover schriftelijk informeren uiterlijk één (1) kalendermaand voorafgaand aan het moment van het ingaan van deze indexering.

4.4. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 4.2 betaalt, is – zonder dat enige nadere ingebrekestelling nodig is, en onverminderd overige rechten van Communicatie voor Kerken – (i) Klant over dat verschuldigde bedrag een rente van minimaal anderhalf (1,5) procent per maand verschuldigd, of (indien hoger) de wettelijke handelsrente, en (ii) is Communicatie voor Kerken (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

4.5 Alle diensten die Klant bij Communicatie voor Kerken in abonnementsvorm afneemt, waaronder doch niet uitgezonderd tot, Kerksite™ worden door Klant middels automatische incasso voldaan, tenzij anders overeengekomen.

 

5. Verplichtingen Klant

5.1. Klant verplicht zich ervoor te zorgen dat de door hem aan Communicatie voor Kerken verstrekte gegevens in alle opzichten correct zijn. Klant is gehouden Communicatie voor Kerken onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen van die gegevens. Klant verplicht zich steeds alle toegang tot SaaS Diensten, (hulp)middelen en informatie (waaronder technische en functionele documentatie en andere inlichtingen) welke Communicatie voor Kerken voor de behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst logischerwijs nodig heeft (en/of welke anderszins nuttig kan zijn) op adequate tijdige wijze te verschaffen, zonder hiervoor kosten aan Communicatie voor Kerken in rekening te brengen.

5.2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de door Communicatie voor Kerken verstrekte toegangsgegevens waaronder met name begrepen gebruikersnamen en wachtwoorden, het gebruik van de Diensten, de data en de content en het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en gebruik daarvan. Klant is gehouden de Diensten te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden als ook de toepasselijke wettelijke voorschriften.

5.3. Indien Klant niet (adequaat) of niet tijdig voldoet aan het bepaalde in artikel 5, dan heeft Communicatie voor Kerken in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de betreffende Overeenkomst en heeft Communicatie voor Kerken het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn op dat moment gebruikelijke prijzen en tarieven in rekening te brengen. Klant vrijwaart Communicatie voor Kerken voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van enige Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Klant.

5.4. Klant verplicht zich om met ingang van een maand na het moment dat Communicatie voor Kerken de door Communicatie voor Kerken voor Klant gebouwde website via e-mail of op andere wijze aan klant presenteert, de maandelijkse kosten voor deze SaaS dienst te betalen.

5.5. Wanneer de door Communicatie voor Kerken voor Klant gebouwde website uitgebreid wordt met een uitbreidingsmodule zoals een ledenomgeving, meertaligheidsmodule of webshop, wordt deze uitbreidingsmodule voor minstens een (1) jaar afgenomen. Dit jaar gaat in vanaf de datum waarop de uitbreidingsmodule voor het eerst gefactureerd wordt. Na dit jaar is de uitbreidingsmodule maandelijks op te zeggen.

 

6. Verplichtingen Communicatie voor Kerken

6.1. Communicatie voor Kerken zal ten behoeve van de levering van Diensten gekwalificeerde personen beschikbaar stellen en zich ervoor inspannen de levering ervan naar beste weten en kunnen uit te voeren.

6.2. Communicatie voor Kerken streeft naar een beschikbaarheid van de SaaS Diensten van vierentwintig (24) uur per dag gedurende zeven (7) dagen per week, doch Communicatie voor Kerken garandeert niet dat de Diensten zonder onderbreking en/of fouten zullen werken. Onverlet de daadwerkelijke beschikbaarheid, blijft de verplichting tot betaling van de Vergoeding door Klant onverkort van toepassing, tenzij de niet-beschikbaarheid aantoonbaar verwijtbaar is aan Communicatie voor Kerken en het niet om geplande (onderhoud- en gerelateerde) ‘down-time’ van de SaaS Diensten, dan wel overmachtssituaties gaat.

6.3. Op Diensten van de Leverancier zijn de voorwaarden van die Leverancier van toepassing, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst. Klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van die Leveranciers, welke voorwaarden ter inzage liggen bij Communicatie voor Kerken en op eerste verzoek van Klant wordt verstrekt door Communicatie voor Kerken, behoudens voor zover die niet reeds zijn meegeleverd. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van die Leverancier in de verhouding tussen Klant en Communicatie voor Kerken om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van de twee vorige volzinnen.

6.4. Communicatie voor Kerken is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van tekortkomingen van Leveranciers. Klant geeft Communicatie voor Kerken hierdoor de bevoegdheid om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Klant te aanvaarden.

6.5. Indien Communicatie voor Kerken een website gebouwd heeft voor Klant, registreert Communicatie voor Kerken bij livegang de domeinnaam voor die website op naam van Communicatie voor Kerken. Indien klant schriftelijk laat weten de overeenkomst te willen beëindigen, zal Communicatie voor Kerken Klant binnen maximaal 45 dagen voorzien van de verhuiscode van de betreffende domeinnaam. Zo kan Klant de domeinnaam blijven gebruiken.

6.6. Behoudens het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, zijn hierdoor alle uitdrukkelijke en/of stilzwijgende, al dan niet uit de wet voortvloeiende bedingen, garanties, voorwaarden en verplichtingen ter zake de nakoming door Communicatie voor Kerken van haar verplichtingen uit enige Overeenkomst uitgesloten voor zover de wet zulks toestaat.

 

7. Geheimhouding & Persoonsgegevens

7.1. Iedere Partij behandelt alle informatie van vertrouwelijke aard die zij van de andere Partij verkrijgt, onder meer met betrekking tot commerciële, strategische, financiële, technische en/of andere gegevens, informatie en/of kennis verband houdende met die andere Partij, strikt vertrouwelijk en doet daarover geen mededelingen aan derden. Dergelijke informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een van Partijen als zodanig is aangeduid. Partijen zijn over en weer gehouden adequate (voorzorg)maatregelen te nemen teneinde dergelijke vertrouwelijke informatie geheim te houden.

7.2. Van het bepaalde in artikel 7.1 mag uitsluitend worden afgeweken indien (i) die informatie met de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere Partij openbaar wordt gemaakt en/of (ii) die informatie ter voldoening van een daartoe strekkende uitspraak van een rechtelijke autoriteit openbaar moet worden gemaakt, in welk geval de Partij die tot openbaarmaking wordt gedwongen de andere Partij vooraf op de hoogte zal stellen en zodanige stappen zal ondernemen als de andere Partij in redelijkheid zal kunnen verlangen om de openbaarmaking zoveel mogelijk te beperken en de vertrouwelijkheid van die informatie zoveel mogelijk te beschermen.

7.3. De SaaS Diensten draaien op een virtuele server bij Antagonist (Antagonist B.V.) binnen de Europese Unie. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is Klant verantwoordelijk voor de door Klant aan Communicatie voor Kerken ter beschikking gestelde (persoons)gegevens, en voor het gebruik daarvan door Communicatie voor Kerken binnen haar normale bedrijfsvoering. Voor zover er sprake is van persoonsgegevens van Klant, Communicatie voor Kerken en/of derden zullen die gegevens binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en de rechtmatige doelstellingen van respectievelijk Communicatie voor Kerken en Klant op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze worden verwerkt. Buiten de normale bedrijfsvoering van de ene Partij zal die ene Partij voor het overige generlei persoonsgegevens verwerken en/of aan derden verstrekken behoudens de voorafgaande en ondubbelzinnige toestemming van de andere Partij en/of voor zover de wet anderszins voorschrijft. Elke Partij draagt zorg voor haar eigen passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7.4. In het geval van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens zal Communicatie voor Kerken, zich naar beste weten inspannen om Klant daarover zo spoedig mogelijk te infomeren. Communicatie voor Kerken spant zich naar beste weten in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat aan Klant te melden.

 

8. Intellectuele Eigendomsrechten

8.1. Klant is en blijft rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten en bevoegdheden ter zake alle data en informatie van Klant. Communicatie voor Kerken respectievelijk haar Leveranciers zijn exclusief rechthebbenden op alle onderdelen van haar Diensten (en daaraan gerelateerde intellectuele eigendomsrechten), waaronder begrepen de technische informatie, codes, documentatie, functionaliteiten, en gerelateerde gegevens, informatie en kennis daarin. Klant verkrijgt op de Diensten uitsluitend niet-overdraagbare, niet-exclusieve en royalty-vrije gebruiksrecht voor bepaalde duur om de Diensten te gebruiken voor de normale werkzaamheden van Klant (hierna gezamenlijk te noemen: ‘Gebruiksrecht’). Klant verkrijgt daarop generlei andere (gebruik)rechten en/of andere bevoegdheden, tenzij expliciet anderszins is beschreven in deze Algemene Voorwaarden, enige Overeenkomst, en/of op ondubbelzinnige wijze schriftelijk door Communicatie voor Kerken aan Klant bevestigd.

8.2. Voornoemd Gebruiksrecht omvat uitsluitend het recht de Diensten te laden en uit te voeren voor een bepaald aantal en soort gebruikers en gebruik waarvoor het Gebruiksrecht is verstrekt. Het is Communicatie voor Kerken toegestaan technische maatregelen (zoals onder meer modules- en/of gebruikerssleutels) te nemen ter bescherming van de Diensten en gerelateerde rechten c.a. voor Diensten welke Communicatie voor Kerken niet heeft gegenereerd en/of ontwikkeld en derhalve van de Leverancier zijn, gelden de voorwaarden van voornoemde Leverancier.

8.3. Wat betreft Diensten welke Communicatie voor Kerken zelf heeft gegenereerd en/of ontwikkeld en derhalve niet van de Leverancier zijn, vrijwaart Communicatie voor Kerken Klant tegen aanspraken van derden ter zake die Diensten uitsluitend vanwege een (vermeend) inbreuk op een in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht, mits Klant (i) Communicatie voor Kerken onverwijld schriftelijk zal informeren over het bestaan en de inhoud van de aanspraak, (ii) Communicatie voor Kerken de benodigde en adequate medewerking zal verlenen, (iii) de behandeling van de betreffende zaak zal overlaten aan Communicatie voor Kerken, en (iv) zo nodig adequate volmachten aan Communicatie voor Kerken zal verlenen om zich, zo nodig in naam van Klant, tegen de aanspraak te verweren. De bovengenoemde vrijwaring vervalt (i) indien en voor zover de betreffende inbreuk verband heeft met enigerlei wijziging die door anderen dan Communicatie voor Kerken in de Diensten zijn aangebracht en/of (ii) indien de betreffende inbreuk niet anderszins is toe te rekenen aan Communicatie voor Kerken.

8.4. In geval van voornoemde aanspraken van derden kan Communicatie voor Kerken zo nodig de Diensten of enig deel daarvan vervangen of wijzigen, dan wel, indien zulk een vervanging of wijziging niet, in alle redelijkheid, deze aanspraken van derden afwendt en alleen in het uiterste geval, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, in welk geval Communicatie voor Kerken de reeds door Klant betaalde Vergoeding(en) voor nog niet-verrichte Diensten op pro rata basis zal terugbetalen.

8.5. De teksten en afbeeldingen die op een door Communicatie voor Kerken voor Klant gebouwde website gebruikt worden, zijn en blijven het eigendom van Klant, tenzij door Communicatie voor Kerken aangeleverd. Communicatie voor Kerken is niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van tekst, beeldmateriaal en andere inhoud op de website die Communicatie voor Kerken voor Klant gebouwd heeft, indien betreffende inhoud door Klant zelf geplaatst of aangeleverd is.

8.6. Communicatie voor Kerken behoudt zich het recht voor om de door Communicatie voor Kerken voor Klant gebouwde website als voorbeeld te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1. Behoudens opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Communicatie voor Kerken, is Communicatie voor Kerken niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt door enig handelen en/of nalaten van Communicatie voor Kerken, behoudens voor enige directe schade vanwege een toerekenbare tekortkoming van Communicatie voor Kerken. De door Communicatie voor Kerken verschuldigde schadevergoeding gerelateerd aan de Diensten zal nimmer meer bedragen dan de door Communicatie voor Kerken aan Klant ter zake gefactureerde Vergoeding exclusief B.T.W. over de periode van zes (6) maanden direct voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Onder directe schade zoals bedoeld in dit artikel wordt bedoeld schade, behoudens indirecte schade zoals (onder meer) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens beschadigde of verloren gegevens. Indien en voor zover enige schade wordt veroorzaakt doordat Communicatie voor Kerken vanwege opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Communicatie voor Kerken in haar verantwoordelijkheden toerekenbaar tekortschiet, is Communicatie voor Kerken hoogstens aansprakelijk tot een bedrag van EUR 5.000 (vijf duizend Euro) per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

9.2. Enig recht van Klant op schadevergoeding ontstaat alleen indien Klant binnen dertig (30) dagen, of onverwijld nadat Klant het ontstaan daarvan redelijkerwijs kon ontdekken, schriftelijke mededeling heeft gedaan aan Communicatie voor Kerken.

9.3. Communicatie voor Kerken is niet aansprakelijk voor gehele of gedeelte­lijke niet-nakoming van enige verplichting van en/of namens Communicatie voor Kerken uit hoofde van de Overeenkomst, indien de betreffende niet-nakoming niet te wijten is aan (of het gevolg is van) haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling en/of in het verkeer geldende opvattingen (voorzien of onvoorzien) voor haar rekening komt en die Communicatie voor Kerken ook anderszins niet kunnen worden toegerekend. Onder een dergelijke situatie wordt mede verstaan enige (al dan niet toerekenbare) tekortkoming van Leverancier(s) van Communicatie voor Kerken.

 

10. Beëindiging

10.1. Iedere Partij is bevoegd de betreffende Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven te beëindigen, indien (i) de andere Partij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard, of (ii) de andere Partij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.

10.2. De betreffende Overeenkomst kan door Communicatie voor Kerken met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling aan Klant en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, indien Klant in gebreke blijft ter zake de (tijdige) nakoming van enige verplichting uit hoofde van die Overeenkomst (waaronder maar niet beperkt tot de voldoening van de door de Klant verschuldigde bedragen) en nadat veertien (14) dagen zijn verstreken na dagtekening van een schriftelijke ingebrekestelling aan Klant, een en ander onverminderd de overige aan Communicatie voor Kerken toekomende rechten.

10.3. Indien Klant op het moment van enige ontbinding reeds enige Diensten van Communicatie voor Kerken geleverd heeft gekregen, zullen die en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Communicatie voor Kerken vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Communicatie voor Kerken reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar, onverminderd de overige aan Communicatie voor Kerken toekomende rechten.

10.4. Bij beëindiging van de samenwerking door Klant, voordat de door Communicatie voor Kerken voor Klant gebouwde website is opgeleverd, vindt geen restitutie plaats van de door Klant betaalde opstartkosten.

 

11. Slotbepalingen

11.1. Communicatie voor Kerken behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit enige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden en/of over te dragen. Behoudens voor zover anderszins bepaald in de Overeenkomst, is Klant niet gerechtigd een Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te annuleren en/of ontbinden dan wel over te dragen.

11.2. Wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Klant en Communicatie voor Kerken worden overeengekomen, behoudens voor zover anderszins bepaald in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

11.3. Op onderhavige Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten en/of de uitvoering ervan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

11.4. Alle geschillen die uit de Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten en/of de uitvoering ervan voortvloeien en/of daarmee verband houden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Zutphen.

 

Bijlage 1: verwerking persoonsgegevens

Indien Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens Verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1. Algemeen

1.1 De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is Deze Bijlage kwalificeert als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG.

1.2 Leverancier biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om de Dienst af te nemen, waarbij Leverancier bij de uitvoering van de Dienst voor en ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens kan Verwerken. Bij deze Verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij Verwerkt als Leverancier vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens Verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

 

2. Doeleinden van de Verwerking

2.1 Leverancier verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te Verwerken. De Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst alsmede voor de duur daarvan, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

2.2 Leverancier zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel Verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Leverancier op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd.

2.3 Leverancier heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Leverancier neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

2.4 Leverancier Verwerkt in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens, met dien verstande dat deze geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten betreffen, zoals bijvoorbeeld de volgende standaard categorieën:

 • NAW-gegevens;
 • telefoonnummers;
 • e-mailadressen;
 • IP-adressen;
 • en andere mogelijke categorieën van niet bijzondere Persoonsgegevens.

Deze Persoonsgegevens hebben betrekking op de in dit artikellid bepaalde categorieën De Betrokkenen betreffen:

 • personen die gebruik maken van de Dienst;
 • bezoekers van de website;
 • personen die e-mail ontvangen van of verzenden aan Opdrachtgever;
 • personen die opgenomen worden door Opdrachtgever in haar e-mailadressenboek binnen de door Leverancier beschikbaar gestelde webmailomgeving;
 • personen die Persoonsgegevens in een contactformulier invullen;
 • personen die Persoonsgegevens ter Verwerking ter beschikking stellen aan Opdrachtgever;
 • en andere mogelijke categorieën Betrokkenen wiens Persoonsgegevens middels de Dienst worden

 

3. Verplichtingen Leverancier

3.1 Ten aanzien van de in artikel 2 van deze Bijlage genoemde Verwerkingen zal Leverancier zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens door Leverancier vanuit diens rol.

3.2 Leverancier zal Persoonsgegevens en andere gegevens Verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Leverancier zullen worden aangeleverd en op basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever.

3.3 Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.

3.4 De verplichtingen van Leverancier die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens Verwerken onder het gezag van Leverancier.

3.5 Leverancier zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

3.6 Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, de noodzakelijke medewerking verlenen bij het nakomen van diens plichten conform de AVG, waaronder mede doch niet uitsluitend diens beveiligingsplicht, de meldplicht datalekken, het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en een voorafgaande raadpleging bij de toezichthouder bij een Verwerking met een hoog De door Leverancier redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde medewerking zullen door Opdrachtgever worden vergoed.

4. Doorgifte van Persoonsgegevens

4.1 Leverancier Verwerkt Persoonsgegevens in landen binnen de Europese Opdrachtgever geeft Leverancier daarnaast toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

4.2 Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of welke landen het gaat.

5. Verdeling van verantwoordelijkheid

5.1 Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane Verwerkingen zullen door Leverancier worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.

5.2 Leverancier is louter verantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

5.3 Voor alle overige Verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, Verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Leverancier zijn gemeld, Verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Leverancier niet De verantwoordelijkheid voor deze Verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat te allen tijde in voor de rechtmatigheid van deze Verwerkingen en dat zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligd zijn.

5.4 Het is aan Opdrachtgever om te beoordelen of Leverancier afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de Verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving voldoet en de bescherming van de rechten van Betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd.

5.5 Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot Verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

5.6 Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat er bij het gebruik van de Diensten geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten worden Verwerkt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.

5.7 Onverminderd de overige rechten van Leverancier, vrijwaart Opdrachtgever Leverancier van eventuele schade, aanspraken van derden en door toezichthouders opgelegde boetes, indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze Bijlage en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving.

 

6. Inschakelen van derden of onderaannemers

6.1 Opdrachtgever verleent Leverancier hierbij een algemene toestemming om bij de Verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. Op verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers.

6.2 Leverancier heeft het recht om veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers door te Leverancier zal Opdrachtgever inlichten over de beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers, waarbij Opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend. Indien Opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Opdrachtgever geacht ermee in te stemmen.

6.3 Indien Opdrachtgever binnen de termijn als bedoeld in het vorige artikellid bezwaar maakt, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van Leverancier, dan is Leverancier gerechtigd om de betreffende nieuwe subverwerker in te schakelen en is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe subverwerker ingeschakeld wordt.

6.4 Leverancier zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Leverancier zijn overeengekomen. Leverancier staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

 

7. Beveiliging

7.1 Leverancier zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen van Persoonsgegevens, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte

7.2 Leverancier treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zoals die voortvloeien uit de meest recente versie van het Informatiebeveiligingsbeleid zoals is gepubliceerd op https://www.antagonist.nl/downloads/informatiebeveiligingsbeleid.

7.3 Leverancier kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven

7.4 Leverancier staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend Leverancier zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de Verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van de Dienst, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen die zij gezien het beoogd gebruik van de Dienst mocht verwachten, niet onredelijk is.

7.5 De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Opdrachtgever, rekening houdend met de in lid 3 van dit artikel genoemde factoren een op het risico van de Verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd

7.6 Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter Verwerking aan Leverancier ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken

8. Meldplicht

8.1 In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins Verwerkte gegevens) zal Leverancier, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of Betrokkenen zal informeren of Leverancier spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.

8.2 Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Leverancier meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel Betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante

8.3 De meldplicht behelst voor Leverancier in ieder geval het melden aan Opdrachtgever van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

 • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
 • wat de (voorgestelde) oplossing is;
 • wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
 • wat de contactgegevens voor de opvolging van de melding zijn;
 • wie geïnformeerd is (zoals Betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

 

9. Afhandeling verzoeken van Betrokkenen

9.1 In het geval dat een Betrokkene een verzoek over zijn Persoonsgegevens richt aan Leverancier, zal Leverancier het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de Betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp nodig heeft van Leverancier voor de uitvoering van een verzoek van een Betrokkene, zal Leverancier hieraan meewerken en kan Leverancier hiervoor kosten in rekening brengen.

10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

10.1 Op alle Persoonsgegevens die Leverancier ingevolge deze Bijlage voor Opdrachtgever Verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht van Leverancier jegens Leverancier zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot Betrokkenen herleidbaar is.

10.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

 • voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
 • indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Bijlage; of
 • indien er een wettelijke verplichting en/of een rechterlijk bevel bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of
 • ten aanzien van derden waaraan – met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 – Persoonsgegevens in hun hoedanigheid als subverwerker worden verstrekt.

 

11. Audit

11.1 Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT- deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.

11.2 Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Opdrachtgever de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Leverancier. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.

11.3 Leverancier zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.

11.4 De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

11.5 De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

 

12. Duur en opzegging

12.1 De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

12.2 De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.

12.3 Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

12.4 Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Leverancier de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen overeenkomen dat Leverancier deze Persoonsgegevens aan Opdrachtgever zal terugbezorgen dan wel Leverancier wettelijk verplicht is tot het bewaren van deze Leverancier kan eventuele kosten die zij maakt in het kader van het vernietigen en/of het terugbezorgen van Persoonsgegevens aan Opdrachtgever in rekening brengen bij Opdrachtgever.